Information on new products and changes

Credit Cards:

This is to kindly inform you that the Credit Cards Citibank Terms and Conditions and the Table of Fees and Charges will change effective August 8, 2018. The updated documents are available on the bank’s website in the Documents section.

Bank Transfers to Social Insurance Institution - Changes

This is to kindly inform you that the process of the financial settlement with the Social Insurance Institution shall change, effective January 2018.

Information on new products and changes

Split Payment – podstawowe informacje

1 lipca 2018 r. wejdą w życie postanowienia Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności („MPP/Split Payment”).

Dokładamy wszelkich starań, aby Bank był wsparciem przy wdrażaniu MPP/Split Payment w Państwa firmie, dlatego zgodnie z art. 7 Ustawy otworzyliśmy dla Państwa Rachunek VAT a jego numer udostępniliśmy w Citibank Online. Rachunek VAT przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przelewów przychodzących i wychodzących związanych z podatkiem VAT (zgodnie z Ustawą) z zastosowaniem MPP/Split Payment. Do 30 czerwca 2018 r. Rachunek VAT pozostanie nieaktywny i do tego czasu obciążenie lub uznanie przedmiotowego rachunku nie będzie możliwe.

Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji związanych z Rachunkiem VAT i MPP/Split Payment - Split Payment – podstawowe informacje.

Od 1 lipca 2018 r. w przypadku przelewów z wykorzystaniem funkcji importu transakcji należy korzystać z nowo ustrukturyzowanego pliku z przelewami zgodnie z logiką wskazaną w Opis funkcji „Import transakcji” - struktura oraz opis pliku importowego.STIR – podstawowe informacje

Przypominamy, iż z dniem 13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR.
Najważniejszym celem ustawy jest ograniczenie wyłudzeń skarbowych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku upublicznienia informacji o zarejestrowanych i wykreślonych podatnikach VAT.

Ustawa STIR przewiduje stopniowe przekazywanie informacji oraz uruchomienie systemu analizy w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) są zobowiązane do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR, a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków SKOK. W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Ustawa STIR przewiduje, że od 30 kwietnia 2018r. Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub SKOKów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Szef KAS może przedłużyć, w drodze postanowienia długość obowiązywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

Blokada nie może być ustanowiona na rachunkach bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń.


Credit Cards

Special offers:

Accounts

Special Offers:

Investments

Insurance

Citi Mobile

Documents for the client:

The websites of Bank Handlowy w Warszawie S.A. use cookies to ensure the best Citibank Online user experience and collect the data which allow us to optimize the use of our websites optimization and deliver the best marketing experience. If you do not want to install them, go to the settings section in your browser. click here to learn more.