Logo Citibank

Możesz otrzymać 500 zł za skuteczne polecenie pożyczki gotówkowej.

Nie czekaj!

Poleć znajomym pożyczkę gotówkową w Citi Handlowy i zyskaj 500 zł za skuteczną rekomendację!


Jak polecić Klienta?

Krok 1 stepsImages Jesteś Klientem Citi Handlowy – posiadasz Konto Osobiste, główną Kartę Kredytową Citibank lub Pożyczkę Gotówkową.
arrow
Krok 2 image steps Wypełnij poniższy formularz, podając dane znajomego, który nie jest Klientem Citi Handlowy a któremu chcesz polecić Pożyczkę Gotówkową.
arrow
Krok 3 image steps Nasz Doradca skontaktuje się z osobą polecaną aby przedstawić ofertę Pożyczki Gotówkowej.
arrow
Krok 4 image steps Otrzymasz 500 zł, jeśli osoba którą poleciłeś zawrze umowę pożyczki na kwotę minimum 15 000 zł (szczegóły w regulaminie Oferty).

WPISZ SWOJE DANE

DANE  OSOBY, KTÓRĄ CHCESZ POLECIĆ

  • Zgadzam się przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w ofercie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Ofercie. Znam swoje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

  • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że nabycie prawa do Nagrody za polecenie jest uwarunkowane zgodą Klienta Poleconego na udostępnienie mi informacji o rekomendacji. W przypadku spełnienia pozostałych warunków skutecznej rekomendacji Bank zwróci się do Klienta Poleconego o udzielenie takiej zgody. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Klienta Poleconego, którego dane osobowe przekazałem/ przekazałam Bankowi w niniejszym formularzu, o nazwie i siedzibie Banku (Bank Handlowy w Warszawie S.A. przy ul. Senatorskiej 16), celu przekazania danych, którym jest Oferta „Poleć Pożyczkę Gotówkową”, zakresie przekazanych danych (określone powyżej), prawie dostępu do tych danych, ich poprawiania i możliwości wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania przez Bank w wyżej wskazanym celu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,80%

Oferta „Poleć Pożyczkę Gotówkową” obowiązuje od 30 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. Oferta może zostać przedłużona lub powtarzać się w przyszłości. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. „Polecającym” może być obecny Klient Banku, który w Okresie Obowiązywania i w momencie przystąpienia do Oferty posiada główną Kartę Kredytową Citibank lub/i Pożyczkę Gotówkową lub/i Konto Osobiste w Citi Handlowy. Uczestnikiem Oferty zwanym „Poleconym” może być osoba, która nie posiada oraz nie zamknęła żadnego z wymienionych produktów: Karty, Konta Osobistego, Rachunku Oszczędnościowego, Pożyczki Gotówkowej, Pożyczki Hipotecznej, Kredytu Hipotecznego. Nagroda dla Polecającego zostanie przekazana w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki Gotówkowej przez Poleconego na rachunek Polecającego. Liczba nagród dla Polecającego ograniczona jest do 5.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.