Citi Handlowy - Inwestowanie - Doradztwo inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Dostęp do starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych

Minimalizacja ryzyka

Minimalizacja ryzyka związanego z inwestowaniem dzięki wsparciu profesjonalistów z Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Dostosowanie portfela

Dostosowanie Twojego portfela do sytuacji rynkowej oraz Twoich oczekiwań

Podejmowanie decyzji w oparciu o rekomendacje

Samodzielne podejmowanie decyzji w oparciu o profesjonalne rekomendacje inwestycyjne

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu przeznaczonego na analizy funduszy inwestycyjnych oraz rynku.

1.Określenie Profilu Klienta

Na podstawie Twojej skłonności do ryzyka oraz celów inwestycyjnych określimy Profil Klienta oraz odpowiadającą mu Strategię Inwestycyjną. Możesz jednak wybrać bezpieczniejszą Strategię niż ta, która wynika z Twojego Profilu Klienta oraz Horyzontu Inwestycyjnego Rekomendacji.

Strategie i odpowiadający im Modelowy Portfel

Gotówka

Obligacje

Akcje

Unikający ryzyka

Celem jest ochrona kapitału oraz osiąganie stóp zwrotu z inwestycji na poziomie rynku pieniężnego.

Defensywna

Celem jest utrzymanie wartości portfela w średnim terminie oraz osiąganie regularnych dochodów z inwestycji powyżej poziomu stóp zwrotu charakterystycznych dla rynku pieniężnego.

Dochodowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanych lub znaczących spadków wartości portfela w średnim terminie. W pierwszej kolejności ważne jest wypracowanie stałych dochodów oraz w dalszej kolejności wzrostu wartości kapitału.

Wzrostowo-dochodowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanych lub znaczących spadków wartości portfela w średnim terminie. Ważne jest zarówno wypracowanie stałych dochodów, jak i wzrost wartości kapitału.

Wzrostowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji znacznych spadków wartości portfela w średnim terminie. Istotny jest wzrost wartości kapitału w czasie. Dopuszczalne jest wypracowanie stałych dochodów.

Agresywnego wzrostu

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji znacznych spadków wartości portfela w średnim terminie. Istotny jest wzrost wartości kapitału w czasie.

Inwestor profesjonalny

Inwestycje w specjalistyczne instrumenty finansowe, które mogą podlegać znacznym wahaniom wartości zainwestowanego kapitału, o niepewnej wycenie, ograniczonej płynności oraz/ lub bez praw do wykupu.

2. Dopasowanie optymalnej strategii inwestycyjnej

Na podstawie Twojego Profilu Ryzyka, zadeklarowanego Horyzontu Inwestycyjnego Rekomendacji, Waluty Rekomendacji, Poziomu Dywersyfikacji oraz wybranej Strategii przedstawimy Ci Rekomendowany Taktyczny Portfel, który:

  • określa optymalny rozkład środków na klasy aktywów oraz
  • najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom i obecnej sytuacji na rynku

3. Przedstawienie rekomendacji inwestycyjnej

Rekomendacja pozwoli na zbliżenie Twojego portfela produktów inwestycyjnych nabytych za pośrednictwem naszego banku do Rekomendowanego Taktycznego Portfela (za pomocą wybranych funduszy inwestycyjnych).

Rekomendacje inwestycyjne są przygotowywane przy współudziale Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Zespół Biura tworzą osoby posiadające bogate doświadczenie w zakresie inwestycji na rynkach kapitałowych w kraju i za granicą m.in. specjaliści posiadający licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych bądź prestiżowy certyfikat CFA.

4. Opłaty

Bank nie pobiera opłat za usługę.

Usługa jest dostępna dla Klientów Citigold i Citigold Select, którzy posiadają min. 50 000 zł w ramach Funduszy Inwestycyjnych ujętych w Portfelu Klienta lub zadeklarowanych środkach pieniężnych przeznaczonych do Usługi.

Ważne informacje

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: „Bank”) świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłączenie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi oraz w zakresie produktów objętych tą umową. Świadczona przez Bank Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych denominowanych w PLN, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego). Działanie niezgodnie z Rekomendacją w zakresie produktów inwestycyjnych może oddalić Klienta od Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Dostosowanie się do Rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych nie gwarantuje zwiększenia, utrzymania ani zmniejszenia wartości Portfela Klienta. Wysoki procent aktywów nieobjętych usługą doradztwa inwestycyjnego może uniemożliwić doprowadzenie Klienta do Rekomendowanego Taktycznego Portfela.

Produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym (dalej: „Produkty”) nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku Produktów ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Znajdujące się w ofercie Banku Produkty nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez ww. Ustawę, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

Produkty są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego, powinien wziąć pod uwagę występowanie ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nieuzyskania założonych przez Klienta zysków. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji finansowej należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank, ale także aktywa w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego Produktu, Produktów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do Produktów, ich emitentów, czy klas aktywów. Nie jest możliwe dokładne wskazanie poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych Produktów, Produktów poszczególnych emitentów lub klas aktywów odpowiedniego dla każdego inwestora. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego w Banku prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bank nie jest podmiotem uprawnionym do interpretacji przepisów podatkowych ani do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy o doradztwie podatkowym, dlatego powyższe informacje nie mogą być traktowane jako opinia podatkowa. W celu prawidłowej oceny konsekwencji podatkowych należy zasięgnąć opinii podmiotów posiadających stosowne uprawnienia albo wystąpić do właściwego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.