Lokalne fundusze mieszane

Podwyższony poziom ryzyka i perspektywa na wysoki zysk. Fundusze mieszane inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. Udział poszczególnych papierów wartościowych zmienia się w zależności od sytuacji na rynku. Sugerowany minimalny okres inwestycji to trzy lata.

Oferowane fundusze

ESALIENS SENIOR FIO Prospekt KII
ESALIENS SENIOR FIO - S Prospekt KII
ESALIENS SENIOR FIO - V Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ STRATEG Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ STRATEG - S Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ STRATEG - V Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITAŁU PLUS Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS STABILNEGO INWESTOWANIA Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS ZRÓWNOWAŻONY Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC-MARKET OPPORTUNITIES Prospekt KII
SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY SKARBIEC-WAGA Prospekt KII
GENERALI KORONA ZRÓWNOWAŻONY Prospekt KII
NN SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU Prospekt KII
NN SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY Prospekt KII

Dokumenty

Lokalne fundusze akcji

Dla cierpliwych inwestorów, oczekujących potencjalnie wysokiego zysku. Z inwestowaniem w akcje związane jest wysokie ryzyko inwestycyjne, ale należy pamiętać, że w długim terminie okresy hossy przeważają nad okresami bessy. Fundusze akcji znaczną część aktywów inwestują w akcje spółek giełdowych. Udział akcji w portfelu funduszy zmienia się zależnie od koniunktury na rynku.

Oferowane fundusze

ALLIANZ AKCJI Prospekt KII
ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ AKCJI Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ AKCJI - S Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ AKCJI - V Prospekt KII
ESALIENS Subfundusz Akcji Azjatyckich Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-AKCJA Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC - TOP BRANDS Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC-GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC-RYNKÓW ROZWINIĘTYCH (PLN) Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC-RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (PLN) Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH Prospekt KII
GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Prospekt KII
GENERALI AKCJE WZROSTU Prospekt KII
GENERALI AKCJE: NOWA EUROPA Prospekt KII
GENERALI AKCJE: TURCJA Prospekt KII
GENERALI KORONA AKCJE Prospekt KII
GENERALI STABILNY WZROST Prospekt KII
Skarbiec - Emerging Markets Opportunities Prospekt KII
ESALIENS Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych Prospekt KII
NN (L) Ameryki Łacińskiej Prospekt KII
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji Prospekt KII
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Prospekt KII
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych Prospekt KII
NN (L) Japonia Prospekt KII
NN (L) NOWEJ AZJI Prospekt KII
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Prospekt KII
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH USA Prospekt KII
NN PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI ŚRODKOWOEUROPEJSKICH Prospekt KII
NN SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK Prospekt KII
NN SUBFUNDUSZ AKCJI Prospekt KII

Dokumenty

Lokalne fundusze obligacji

Inwestycje na krótki czas z akceptacją niewielkich wahań cen aktywów. Fundusze obligacji większą część aktywów inwestują w obligacje Skarbu Państwa oraz emitowane przez renomowane firmy papiery dłużne, o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Oferowane fundusze

ALLIANZ OBLIGACJI PLUS Prospekt KII
Allianz PIMCO Emerging Local Bond Prospekt KII
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Prospekt KII
Allianz PIMCO Global Bond Prospekt KII
Allianz PIMCO Global High Yield Bond Prospekt KII
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit Prospekt KII
Allianz PIMCO Income Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ OBLIGACJI Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ OBLIGACJI - S Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ OBLIGACJI - V Prospekt KII
Skarbiec - Depozytowy Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPO Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS Prospekt KII
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI Prospekt KII
SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SKARBIEC-OBLIGACJA Prospekt KII
SUBFUNDUSZ SKARBIEC - LOKACYJNY Prospekt KII
GENERALI KORONA OBLIGACJE Prospekt KII
GENERALI OBLIGACJE NOWA EUROPA Prospekt KII
GENERALI PROFIT PLUS (D. GENERALI WIBID PLUS) Prospekt KII
ING Pap Dłużnych Rynków Wsch (L) Prospekt KII
Skarbiec - Global High Yield Bond Prospekt KII
Skarbiec - Global Bond Opportunities Prospekt KII
ESALIENS Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych Prospekt KII
NN (L) Depozytowy Prospekt KII
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego Prospekt KII
NN OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (WL) (L) Prospekt KII
NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI Prospekt KII

Dokumenty

Krótkookresowe inwestycje

Optymalne rozwiązanie, jeżeli cenisz sobie pewność inwestycji i satysfakcjonuje Cię zysk na poziomie lokat bankowych lub nieznacznie wyższy. Fundusze gotówkowe inwestują w krótkoterminowe papiery dłużne o terminie zapadalności do 1 roku i mają na celu głównie ochronę realnej wartości aktywów.

Oferowane fundusze

ALLIANZ PIENIĘŻNY Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY - S Prospekt KII
ESALIENS SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY - V Prospekt KII
SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY SKARBIEC-KASA Prospekt KII
GENERALI DOLAR PIENIĘŻNY (PLN) Prospekt KII
GENERALI DOLAR PIENIĘŻNY (USD) Prospekt KII
GENERALI KORONA DOCHODOWY (D. PIENIĘŻNY) Prospekt KII
GENERALI LOKATA Prospekt KII
NN SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY Prospekt KII

Dokumenty

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl.

W ofercie Banku mogą znajdować się Fundusze inwestycyjne o złożonej strategii, np. Fundusze inwestycyjne zamknięte, Fundusze inwestycyjne otwarte wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej lub pobierające opłatę za osiągnięty wynik, z możliwością sprzedaży przez Klienta rzadziej niż raz w tygodniu. Inwestowanie w Fundusze o złożonej strategii może wiązać się z potencjalnie z wyższym ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.