Citi Handlowy - Inwestowanie - Fundusze inwestycyjne - Lokalne fundusze

Lokalne fundusze mieszane

Podwyższony poziom ryzyka i perspektywa na wysoki zysk. Fundusze mieszane inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. Udział poszczególnych papierów wartościowych zmienia się w zależności od sytuacji na rynku. Sugerowany minimalny okres inwestycji to trzy lata.

Oferowane fundusze

Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony Prospekt KII
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu Prospekt KII
NN Subfundusz Zrównoważony Prospekt KII
Legg Mason Senior FIO Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału Prospekt KII
Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga Prospekt KII
Subfundusz UniStabilny Wzrost Prospekt KII
Subfundusz UniKorona Zrównoważony Prospekt KII

Dokumenty

Lokalne fundusze akcji

Dla cierpliwych inwestorów, oczekujących potencjalnie wysokiego zysku. Z inwestowaniem w akcje związane jest wysokie ryzyko inwestycyjne, ale należy pamiętać, że w długim terminie okresy hossy przeważają nad okresami bessy. Fundusze akcji znaczną część aktywów inwestują w akcje spółek giełdowych. Udział akcji w portfelu funduszy zmienia się zależnie od koniunktury na rynku.

Oferowane fundusze

Subfundusz Allianz Małych i Średnich Spółek Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji Prospekt KII
NN Subfundusz Akcji Prospekt KII
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek Prospekt KII
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Prospekt KII
NN (L) Ameryki Łacińskiej Prospekt KII
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Prospekt KII
NN (L) Globalnych Możliwości Prospekt KII
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych Prospekt KII
NN (L) Japonia Prospekt KII
NN (L) Nowej Azji Prospekt KII
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Prospekt KII
NN (L) Spółek Dywidendowych USA Prospekt KII
Legg Mason Subfundusz Akcji Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Akcja Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec-Globalny Małych i Średnich Spółek Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych Prospekt KII
Subfundusz UniAkcje: Małych i Średnich Spółek Prospekt KII
Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa Prospekt KII
Subfundusz UniKorona Akcje Prospekt KII
Subfundusz UniAkcje Turcja Prospekt KII
Legg Mason Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych Prospekt KII
Legg Mason Subfundusz Akcji Azjatyckich Prospekt KII

Dokumenty

Lokalne fundusze obligacji

Inwestycje na krótki czas z akceptacją niewielkich wahań cen aktywów. Fundusze obligacji większą część aktywów inwestują w obligacje Skarbu Państwa oraz emitowane przez renomowane firmy papiery dłużne, o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Oferowane fundusze

Subfundusz Allianz Obligacji Plus Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Obligacji Prospekt KII
NN Subfundusz Obligacji Prospekt KII
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego Prospekt KII
Legg Mason Subfundusz Obligacji Prospekt KII
Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Depozytowy Prospekt KII
Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Lokacyjny Prospekt KII
Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec JPMorgan Global High Yield Prospekt KII
Subfundusz Skarbiec JPMorgan Global Strategic Bond Prospekt KII
Subfundusz UniKorona Obligacje Prospekt KII
Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa Prospekt KII
Legg Mason Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych Prospekt KII

Dokumenty

Krótkookresowe inwestycje

Optymalne rozwiązanie, jeżeli cenisz sobie pewność inwestycji i satysfakcjonuje Cię zysk na poziomie lokat bankowych lub nieznacznie wyższy. Fundusze gotówkowe inwestują w krótkoterminowe papiery dłużne o terminie zapadalności do 1 roku i mają na celu głównie ochronę realnej wartości aktywów.

Oferowane fundusze

Subfundusz Allianz Pieniężny Prospekt KII
Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Prospekt KII
NN Subfundusz Depozytowy (L) Prospekt KII
NN Subfundusz Gotówkowy Prospekt KII
Legg Mason Subfundusz Pieniężny Prospekt KII
Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa Prospekt KII
Subfundusz UniKorona Pieniężny Prospekt KII

Dokumenty

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl.

W ofercie Banku mogą znajdować się Fundusze alternatywne, które w porównaniu do innych funduszy stosują bardziej złożone strategie inwestycyjne (m.in.: strategie nastawione na spadki wartości aktywów, strategie z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, nieruchomości, strategie wielowalutowe), lub spełniają inne kryteria klasyfikacji jako Fundusze alternatywne takie jak np.: pobierają opłatę za osiągnięty wynik, stosują znaczącą dźwignię finansową (w tym również jako instrument zarządzania ryzykiem), lub których wycena wartości tytułów uczestnictwa lub możliwość odkupienia tytułów ma miejsce rzadziej niż raz w tygodniu. Inwestowanie w Fundusze zaklasyfikowane przez Bank jako alternatywne może wiązać się z potencjalnie wyższym ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.