Zagraniczne fundusze akcji

Dla cierpliwych inwestorów, oczekujących potencjalnie wysokiego zysku. Zagraniczne fundusze akcji znaczną część aktywów inwestują w akcje spółek notowanych na giełdach z całego świata. Udział akcji w portfelu funduszy zmienia się zależnie od koniunktury na rynku.

Oferowane fundusze

  EUR USD EUR-
hedged
USD-
hedged
PLN-
hedged
GBP
Allianz BRIC Equity         Prospekt KII
Allianz China Equity         Prospekt KII
Allianz Europe Equity Growth       Prospekt KII
Allianz European Equity Dividend           Prospekt KII
Allianz Global Agricultural Trends           Prospekt KII
BGF Asian Dragon Fund         Prospekt KII
BGF Asia Pacific Equity Income         Prospekt KII
BGF Emerging Europe Fund         Prospekt KII
BGF Emerging Markets Equity Income           Prospekt KII
BGF European Fund         Prospekt KII
BGF Euro-Markets         Prospekt KII
BGF Global Equity Income Fund       Prospekt KII
BGF Japan Small&Mid Cap Opportunities Fund         Prospekt KII
BGF Latin America Fund       Prospekt KII
BGF New Energy Fund         Prospekt KII
BGF United Kingdom Fund       Prospekt KII
BGF US Flexible Equity Fund         Prospekt KII
BGF US Small&Mid Cap Opportunities Fund         Prospekt KII
BGF World Agriculture Fund       Prospekt KII
BGF World Energy Fund         Prospekt KII
BGF World Financials Fund         Prospekt KII
BGF World Gold Fund         Prospekt KII
BGF World Mining Fund       Prospekt KII
FF - America Fund       Prospekt KII
FF - Emerging Asia Fund       Prospekt KII
FF - European Dynamic Growth Fund         Prospekt KII
FF - Global Dividend Fund         Prospekt KII
Franklin Biotechnology Discovery Fund           Prospekt KII
Franklin Global Real Estate Fund         Prospekt KII
Franklin India Fund       Prospekt KII
Franklin MENA Fund         Prospekt KII
Franklin Mutual European Fund           Prospekt KII
Franklin Natural Resources       Prospekt KII
Franklin Technology Fund           Prospekt KII
Franklin US Opportunities       Prospekt KII
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund           Prospekt KII
Templeton Asian Growth Fund       Prospekt KII
Templeton BRIC Fund       Prospekt KII
Templeton China Fund           Prospekt KII
Templeton Eastern Europe Fund           Prospekt KII
Templeton Frontier Markets     Prospekt KII
Templeton Global Fund           Prospekt KII
Templeton Latin America Fund         Prospekt KII
Templeton Thailand Fund           Prospekt KII
Schroder Frontier Markets Equity         Prospekt KII
Schroder ISF Asian Opportunities       Prospekt KII
Schroder ISF Emerging Markets       Prospekt KII
Schroder ISF European Dividend Maximiser           Prospekt KII
Schroder ISF EURO Equity       Prospekt KII
Schroder ISF Italian Equity           Prospekt KII
Schroder ISF European Smaller Companies         Prospekt KII
Schroder ISF Global Dividend Maximiser       Prospekt KII
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities       Prospekt KII
Schroder ISF Frontier Markets Equity         Prospekt KII
Schroder ISF Global Property Securities         Prospekt KII
Schroder ISF Greater China         Prospekt KII
Schroder ISF Japanese Opportunities         Prospekt KII
Schroder ISF Latin American         Prospekt KII
Schroder ISF Middle East         Prospekt KII
Schroder ISF Asian Equity Yield         Prospekt KII
Schroder ISF US Large Cap         Prospekt KII
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity       Prospekt KII

Zagraniczne fundusze obligacji

Inwestycje krótkoterminowe przy akceptacji niewielkich wahań cen aktywów. Zagraniczne fundusze obligacji większą część aktywów inwestują w obligacje rządowe oraz emitowane przez renomowane firmy papiery dłużne, o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Oferowane fundusze

  EUR USD EUR-hedged USD-hedged PLN-hedged    
Allianz Euro High Yield Bond       Prospekt KII
Allianz US High Yield       Prospekt KII
BGF Emerging Markets Bond Fund       Prospekt KII
BGF Euro Bond Fund         Prospekt KII
BGF Euro Short Duration Bond Fund         Prospekt KII
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund     Prospekt KII
BGF Global High Yield Bond Fund     Prospekt KII
BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund         Prospekt KII
BGF World Bond       Prospekt KII
BGF Euro Corporate Bond Fund       Prospekt KII
BGF UD Dollar Short Duration Bond         Prospekt KII
FF - European High Yield Fund     Prospekt KII
FF - Global Strategic Bond Fund     Prospekt KII
FF - Emerging Market Debt Fund       Prospekt KII
Franklin High Yield Fund         Prospekt KII
Templeton Asian Bond         Prospekt KII
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND         Prospekt KII
Templeton Global Bond (EURO) Fund         Prospekt KII
Templeton Global Bond Fund     Prospekt KII
Templeton Global Total Return Fund     Prospekt KII
Templeton European Total Return         Prospekt KII
Schroder ISF Asian Convertible Bond     Prospekt KII
Schroder ISF Wealth Preservation         Prospekt KII
Schroder ISF Euro Corporate Bond         Prospekt KII
Schroder ISF Euro Bond         Prospekt KII
Schroder ISF Global Convertible Bond       Prospekt KII
Schroder ISF Global Corporate Bond       Prospekt KII
Schroder ISF Global Bond       Prospekt KII
Schroder ISF Global High Yield       Prospekt KII
Schroder ISF Strategic Bond       Prospekt KII
Schroder ISF US Dollar Bond         Prospekt KII

Zagraniczne fundusze mieszane

Podwyższony poziom ryzyka i perspektywa na wysoki zysk. Zagraniczne fundusze mieszane inwestują w akcje i obligacje na całym świecie. Udział poszczególnych papierów wartościowych zmienia się w zależności od sytuacji na rynku.

Oferowane fundusze

  EUR USD EUR-
hedged
USD-
hedged
PLN-
hedged
GBP-
hedged
BGF Global Allocation Fund     Prospekt KII
FF - Global Multi Asset Income Fund         Prospekt KII
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES       Prospekt KII
Templeton Global Balanced Fund         Prospekt KII
Schroder ISF Global Diversified Growth           Prospekt KII
Franklin NextStep Conservative Fund           Prospekt KII
Franklin NextStep Moderate Fund           Prospekt KII
Franklin NextStep Growth Fund           Prospekt KII

Dokumenty

Ważne Informacje.

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl.

W ofercie Banku mogą znajdować się Fundusze alternatywne, które w porównaniu do innych funduszy stosują bardziej złożone strategie inwestycyjne (m.in.: strategie nastawione na spadki wartości aktywów, strategie z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, nieruchomości, strategie wielowalutowe), lub spełniają inne kryteria klasyfikacji jako Fundusze alternatywne takie jak np.: pobierają opłatę za osiągnięty wynik, stosują znaczącą dźwignię finansową (w tym również jako instrument zarządzania ryzykiem), lub których wycena wartości tytułów uczestnictwa lub możliwość odkupienia tytułów ma miejsce rzadziej niż raz w tygodniu. Inwestowanie w Fundusze zaklasyfikowane przez Bank jako alternatywne może wiązać się z potencjalnie wyższym ryzykiem utraty całości kapitału.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.