Zysk z Inwestycji Dwuwalutowej zależy od zachowania kursu wybranej pary walut – Waluty Bazowej oraz Waluty Alternatywnej. Jeżeli przewidywania odnośnie zmian na rynku walutowym okażą się trafne, to Klient otrzyma zainwestowany kapitał oraz odsetki.

Inwestycja Dwuwalutowa to inwestycja w walucie zwanej Bazową w oczekiwaniu na jej osłabienie w stosunku do innej waluty, zwanej Alternatywną. W dniu rozpoczęcia inwestycji wyznaczana jest wielkość Oprocentowania oraz Kurs Wymiany, po którym Waluta Bazowa może zostać przeliczona na Alternatywną.
Kurs Wymiany zależy od Bieżącego Kursu Rynkowego w dniu rozpoczęcia Inwestycji. Może być z nim równy lub odpowiednio przesunięty (wyższy lub niższy), zgodnie z dyspozycją Klienta. Przesunięcie kursu zmniejsza ryzyko inwestycji, ale go nie eliminuje.
Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami w Dniu Zakończenia Inwestycji Waluta Bazowa osłabi się w stosunku do Alternatywnej, Kwota Inwestycji wraz z Odsetkami zostanie wypłacona w Walucie Bazowej.
Jeżeli wbrew oczekiwaniom w Dniu Zakończenia Inwestycji Waluta Bazowa zamiast osłabić, umocni się w stosunku do Alternatywnej, Kwota Inwestycji wraz z Odsetkami zostanie wypłacona w Walucie Alternatywnej przeliczonej po Kursie Wymiany.

Inwestycja Dwuwalutowa w kilku prostych krokach

Wybór pary walutowej

Inwestycja Dwuwalutowa może być otwarta w PLN, EUR, USD, GBP lub CHF. Inwestycję Dwuwalutową zakładasz w walucie wskazanej jako Bazowa i oczekujesz, że jej wartość osłabi się w stosunku do drugiej wybranej waluty zwanej Alternatywną.

Wybór Okresu Inwestycji

Dostępne Okresy Inwestycji to: 1 tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, 1 miesiąc, 5 tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy.

Wybór Kurs Wymiany

Określasz Kurs Wymiany Waluty Bazowej na Alternatywną. Może on być równy Bieżącemu Kursowi Rynkowemu w dniu zawierania inwestycji lub "przesunięty" zgodnie z Twoją decyzją od 0,01 do 0,30.

Oprocentowanie

Oprocentowanie określone jest w momencie zakładania inwestycji i zależy od wybranej pary walutowej, Okresu Inwestycji oraz Kursu Wymiany.

Możliwe scenariusze

W Dniu Rozliczenia następuje porównanie Kursu Odniesienia oraz Kursu Wymiany. W Dniu Zakończenia Inwestycja Dwuwalutowa rozliczy się:

  • w Walucie Bazowej - gdy Waluta Bazowa się osłabiła,
  • w Walucie Alternatywnej - gdy Waluta Bazowa się umocniła.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej otwarcia Inwestycji Dwuwalutowej zapoznaj się z sekcją Ważne informacje, która zawiera informacje o opłatach i ryzykach związanych z produktem.

Zobacz Symulację inwestycji dwuwalutowej.

Jeżeli zainteresowały Cię Inwestycje Dwuwalutowe odwiedź nasz oddział i podpisz umowę ramową. Pierwszą inwestycję otwórz w oddziale lub w CitiPhone, a kolejne tak jak Ci wygodnie:

Ważne informacje

Inwestycje Dwuwalutowe dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Produkt nie jest dostępny dla osób amerykańskich. W zależności od wielkości różnicy pomiędzy Kursem Wymiany a bieżącym kursem kupna Waluty Bazowej w Dniu Zakończenia Inwestycji, w wyniku rozliczenia Inwestycji Dwuwalutowej zysk Klienta w przeliczeniu na Walutę Bazową może być mniejszy niż zakładany lub w ogóle nie wystąpić. W przypadku różnicy pomiędzy Kursem Wymiany a bieżącym kursem kupna Waluty Bazowej otrzymana kwota w przeliczeniu na Walutę Bazową może być niższa niż pierwotnie zainwestowana.

Warunki transakcji przedstawione w powyższych przykładach służą jedynie zrozumieniu mechanizmów działania produktu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki dostępne są w oddziałach Citigold. Wartość nominalna Inwestycji Dwuwalutowych jest objęta obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. Wysokość gwarancji wynosi równowartość w złotych kwoty 100 000 EUR według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji. Powyższa kwota określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Gwarancja BFG nie oznacza gwarancji osiągnięcia zysku z Inwestycji Dwuwalutowej.

Dotychczasowe notowania kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych notowań.

Inwestycje Dwuwalutowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Przed złożeniem dyspozycji, w celu poznania głównych ryzyk związanych z Inwestycją Dwuwalutową, Klient powinien zapoznać się z: MIFID – broszurą informacyjną.

Opłaty

Zakup Inwestycji Dwuwalutowych wiąże się z marżą wbudowaną w produkt. Marża Banku wbudowana w produkt zależy od wybranego wariantu inwestycji i jest podawana każdorazowo jako procent Kwoty Inwestycji w skali roku. Wszelkie informacje dotyczące marży dostępne są u Opiekuna Klienta w Oddziale.

W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Inwestycji Dwuwalutowej przed terminem jej zakończenia Klient poniesie koszty, w tym koszt premii opcyjnej wymagany z powodu konieczności odwrócenia transakcji opcyjnej.

Pełna informacja o kosztach wypowiedzenia dostępna jest w Regulaminie Produktów Inwestycyjnych oraz u Opiekuna w Oddziale Klientowi, który wypowie Inwestycję Dwuwalutową przed terminem jej zakończenia, nie przysługują Odsetki z inwestycji.

Opodatkowanie

Zyski z Odsetek od Inwestycji Dwuwalutowej wypłacane osobom fizycznym nieprowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatku. Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Bank. Przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Przychody w walutach obcych przelicza się na PLN według kursów przewidzianych w regulacjach podatkowych. Bank nie jest uprawniony do interpretacji przepisów podatkowych, ani do doradztwa podatkowego.

Bank nie świadczy na rzecz Klientów usługi doradztwa prawnego ani podatkowego.

Dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.