Niższe opłaty manipulacyjne

Niższe opłaty manipulacyjne niż w przypadku nabywania funduszy poza planem.

Swoboda w wyborze wariantu

Pełna swoboda w wyborze optymalnego wariantu, dostosowanego do Twoich oczekiwań, możliwości finansowych i gotowości do podejmowania ryzyka oraz okresu inwestycji: 5, 10, 15 lub 30 lat.

Dowolność wpłat

Wpłaty możesz dokonywać z dowolną częstotliwością i w dowolnej wysokości, przelewem z konta osobistego.

Możliwość wypłaty środków

W każdej chwili możesz wypłacić część zgromadzonych środków lub zaprzestać dokonywania dalszych wpłat.

Przystępując do Celowych Planów Oszczędnościowych, deklarujesz kwotę, jaką chcesz zainwestować w wybranym okresie.
Tylko od Ciebie zależy, jak często i jak wiele będziesz wpłacać w ramach Planu - minimalna zadeklarowana miesięczna wpłata to 150 PLN dla planów 30 letnich, 200 PLN dla planów 10 i 15 letnich, 300 PLN dla planów 5 letnich.
W każdej chwili możesz wypłacić część lub całość zgromadzonych środków, bez ponoszenia opłat likwidacyjnych.
Pierwsza wpłata CPO odpowiada równowartości opłaty początkowej powiększonej o 100 PLN.
Wybierasz CPO z jednym z sześciu funduszy Esaliens:
  • Esaliens Subfundusz Akcji
  • Esaliens Senior FIO
  • Esaliens Subfundusz Obligacji
  • Esaliens Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
  • Esaliens Subfundusz Akcji Azjatyckich
  • Esaliens Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
Istnieje możliwość otwarcia CPO dla dziecka:
  • Karty ułatwiające wpłaty. Dla wszystkich CPO otwartych dla dzieci Klienci otrzymają listownie karty z danymi ułatwiające dokonanie wpłaty na rzecz dziecka, które można przekazać krewnym lub przyjaciołom. Cała rodzina może być zaangażowana w zabezpieczanie przyszłości dziecka.
  • Certyfikaty wpłat. Wpłaty na CPO dzieci nie będą anonimowe! Rodzic dziecka po każdej wpłacie otrzyma pocztą poświadczenie dokonanej wpłaty.
Uczestnikiem CPO może zostać każda osoba indywidualna, małżeństwa lub osoby ze sobą niespokrewnione, które mogą inwestować wspólnie.
Dodatkowe wpłaty do CPO możesz dokonywać z dowolną częstotliwością i w dowolnej wysokości (pojedyńcza wpłata nie może być niższa niż minimalna zadeklarowana miesięczna wpłata) przelewem z konta osobistego.

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.