Systematyczne inwestycje

Systematycznie inwestujesz środki w zadeklarowanym okresie.

Ulga w opłatach manipulacyjnych

Za otwarcie rejestru SAK płacisz raz przez cały okres inwestowania, korzystając z ulgi w opłatach manipulacyjnych.

Możliwość wypłaty części środków

W każdej chwili możesz wypłacić część zgromadzonych środków lub zaprzestać dokonywania dalszych wpłat, z zachowaniem minimalnego salda w wysokości 3000 PLN.

Jak to działa?

Uczestnikiem SAK może zostać każda osoba indywidualna lub małżeństwa.
SAK może zostać otwarty dla dziecka - na różne okazje (np. urodziny, chrzciny, Dzień Dziecka) rodzina i najbliżsi mogą sprezentować dziecku dodatkową wpłatę do SAK, przekazując ją bezpośrednio ze swojego konta w banku.
Decydujesz, czy chcesz założyć plan na 5, 10 czy 15 lat oraz określasz wysokość miesięcznej składki – minimum 100 PLN.
Opłata za otwarcie rejestru SAK jest jednorazowa - później nie ponosisz żadnych opłat za nabycia kolejnych jednostek w ramach kwoty docelowej SAK.
Po zakończeniu możesz wykorzystać środki na realizację założonego planu lub kontynuować inwestycję w funduszu – środki zostaną przeniesione na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych.
Dokonujesz dopłat z dowolną częstotliwością.

Ważne informacje

Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty całości kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.citihandlowy.pl

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego) wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Dokumenty

pdf
Ostatnio zaktualizowany 12/08/13 File size 1.2MB
pdf
Ostatnio zaktualizowany 12/08/13 File size 1.2MB
pdf
Ostatnio zaktualizowany 12/08/13 File size 1.2MB
pdf
Ostatnio zaktualizowany 12/08/13 File size 1.2MB
pdf
Ostatnio zaktualizowany 12/08/13 File size 1.2MB
pdf
Ostatnio zaktualizowany 12/08/13 File size 1.2MB
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.