Rachunki w walutach obcych

 • możliwość otwarcia w ramach konta osobistego rachunków w EUR, USD, GBP, CHF
 • bezpłatne prowadzenie rachunków
 • możliwość podłączenia karty do rachunku walutowego
 • płatności za granicą bez kosztów przewalutowania - wystarczy podłączyć kartę do rachunku w EUR, USD, GBP
 • przelewy CGT między rachunkami w Citi za granicą i w Citi Handlowyw Polsce księgowane natychmiast po zleceniu przelewu

Wymiana walut

 • atrakcyjne kursy negocjowane z dealerami (dla kwot o równowartości min. 20 000 USD)
 • kursy walut aktualizowane przez całą dobę zgodnie z bieżącymi kursami rynkowymi (w dni robocze, dla kwot min. 10 000 USD)
 • zlecenie wymiany walut ze wskazaniem kursu i okresu realizacji (wykonanie zlecenia następuje w momencie, w którym kurs osiągnie wskazany poziom)

Inwestowanie

 • Inwestycje Dwuwalutowe dostępne przez Internet, telefon z dedykowanym specjalistą rynku walutowego oraz w oddziałach
 • oferta funduszy zagranicznych
 • ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w EUR i USD
 • dostęp do produktów strukturyzowanych powiązanych z aktywami z różnych rynków świata
 • dostęp do obligacji rządowych oraz obligacji korporacyjnych emitowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne

Dodatkowe udogodnienia dla podróżujących

Paryż, Nowy Jork, Singapur? Gdziekolwiek jesteś, dbamy o Twoją wygodę i bezpieczeństwo.

Darmowe bankomaty

Wypłaty gotówki bez prowizji z dowolnego bankomatu na świecie (dotyczy prowizji pobieranych przez Citi Handlowy).

Pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach

Awaryjna Wypłata – Emergency Cash w przypadku kradzieży czy zgubienia portfela lub karty.

Atrakcyjne ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie „Świat bez granic” dostępne przez Internet.

Dowiedz się więcej

Kontrola wydatków i dostęp do banku

Aby w pełni korzystać ze wszystkich przywilejów i ofert dostępnych w Citigold należy utrzymać miesięczne saldo na rachunkach depozytowych i inwestycyjnych w banku min. 400 000 zł.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego).

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Produkty inwestycyjne nie są depozytem, ani zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Produkty inwestycyjne dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank i nie są dostępne dla osób amerykańskich. Inwestycja Dwuwalutowa obarczona jest ryzykiem walutowym, związanym z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany Kwoty Inwestycji na Walutę Alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż Kwota Inwestycji. Bank nie świadczy na rzecz Klientów usług doradztwa prawnego ani podatkowego.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.