Citi Handlowy - Citigold - Konto osobiste Citigold

Oferta na Powitanie dostępna dla 40 osób, które nie posiadają konta w Citi Handlowy, ważna do 30.06.2017 r. lub wyczerpania dostępności nagród.

Osobisty Opiekun

Osobisty Opiekun zapewnia pomoc w każdej sprawie związanej z usługami banku.

Konto Osobiste bez opłaty za prowadzenie

Citigold to prestiżowe konto, w którym prawie wszystkie transakcje (w tym przelewy krajowe i międzynarodowe, wypłaty z bankomatów oraz zlecenia stałe i polecenia zapłaty), realizowane są bezpłatnie online, w oddziale oraz przez CitiPhone.

Konta walutowe

W ramach konta osobistego Citigold umożliwiamy bezpłatnie prowadzenia kont w walutach obcych dodatkowych rozliczeń np. w EUR, USD, GBP i CHF.

Dowiedz się więcej

Klientom Citigold oferujemy wybrane produkty bankowe na preferencyjnych warunkach:

wyjątkową kartę kredytową, atrakcyjną pożyczkę hipoteczną czy konto firmowe z bezpłatnymi przelewami
preferencyjne kursy wymiany walut
bezpłatną Usługę Doradztwa Inwestycyjnego
innowacyjną ofertę Produktów Strukturyzowanych
preferencyjne oprocentowanie Kont Oszczędnościowych oraz Lokat terminowych

Aby w pełni korzystać ze wszystkich przywilejów i ofert dostępnych w Citigold należy utrzymać miesięczne saldo na dowolnych rachunkach w banku min. 300 000 zł.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego).

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Produkty inwestycyjne nie są depozytem, ani zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Produkty inwestycyjne dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank i nie są dostępne dla osób amerykańskich. Inwestycja Dwuwalutowa obarczona jest ryzykiem walutowym, związanym z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany Kwoty Inwestycji na Walutę Alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż Kwota Inwestycji. Bank nie świadczy na rzecz Klientów usług doradztwa prawnego ani podatkowego.

CITIGOLD

Poleć Klienta Citigold i sprawdź jak odebrać 2000 zł.

Sprawdź
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.