PROCES ODWOŁAWCZY

Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez odrębny formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

WAŻNE!

 1. Odpowiedni formularz i instrukcja do odwołania od decyzji PFR zostaną udostępnione dopiero, gdy PFR uruchomi proces odwoławczy tj. 18 maja.
 2. Tylko na udostępnionym formularzu będą przyjmowane wnioski odwoławcze.

Poniższe informacje dotyczą tylko i wyłącznie składania wniosku pierwotnego, a nie odwołań.

WNIOSEK O SUBWENCJĘ FINANSOWĄ

CO MOGĘ ZYSKAĆ?

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o zasadach przyznania subwencji i warunkach korzystania z Programu znajdą Państwo na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfr.pl oraz w tym Przewodniku po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników: LINK

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek złożysz korzystając z bankowości elektronicznej Citibank Online:

 1. Zaloguj się do Citibank Online.
 2. Pod listą posiadanych produktów znajdziesz baner dotyczący Tarczy Finansowej PFR.
 3. Wybierz „Zapoznaj się z instrukcją i przejdź do wniosku” w celu pobrania Wniosku i Umowy.
 4. Zapoznaj się z dokumentami.
 5. Wypełnij Wniosek i prześlij go zgodnie z dostępną instrukcją.
 6. Zatwierdź Wniosek kodem otrzymanym z Banku. Tym samym potwierdzisz podpisanie Umowy o subwencję finansową..

Ważne: Osoba wskazana we wniosku musi być osobą zalogowaną w bankowości internetowej, tj. osobą składającą wniosek i akceptującą jego złożenie SMS-em.

Jeżeli wniosek został już złożony i oczekują Państwo na decyzję, nie należy składać go ponownie.

Uwaga: Ponieważ podstawą weryfikacji wniosku i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie przez Ministerstwo Finansów.

Informujemy, że złożenie Wniosku subwencji finansowej PFR, możliwe jest tylko i wyłączenie po zalogowaniu się do bankowości internetowej z poziomu relacji firmowej. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany przejdź do rejestracji . Pamiętaj! Użyj danych karty/rachunku firmowego.

DLA KOGO JEST SUBWENCJA?

 • Mikrofirmy: dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR;
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa: dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR


  UWAGA!
  Pracownikiem jest:

    osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Mikrofirma uprawniona jest do uwzględnienia Pracowników będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym;
    osoba fizyczna współpracująca regularnie z pracodawcą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.

 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); Więcej szczegółów w LINK
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

JAKIE SĄ WARUNKI FINANSOWANIA?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO WSPARCIA FINANSOWEGO?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm:

Wsparcie finansowe z złotych Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)
Skala spadku przychodów Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000
<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000
<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 180 000 216 000 252 000 288 000 324 000


Średnie i maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP:

MŚP ŚREDNIO MŚP MAKSYMALNIE
SPADEK PRZYCHODÓW Kwota subwencji jako % przychodów Średni przychód MŚP Kwota subwencji Maksymalny przychód do kalkulacji kwoty subwencji Maksymalna kwota subwencji
<0 ; 25%) 0% 31 300 000 0 225 000 000 0
<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000
<50 ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000
<75% ; 100%> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000

JAK OKREŚLIĆ LICZBĘ PRACOWNIKÓW?

Informację o tym jak należy określić liczbę pracowników w celu:

 1. ustalenia czy moja firma należy do grupy Mikrofirm lub MŚP, a więc może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR składając wniosek poprzez bankowość elektroniczną oraz
 2. ustalenia wysokości subwencji dla Mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia

znajdą Państwo w załączniku „Określanie liczby pracowników Tarcza Finansowa PFR”.

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI?

Otrzymana pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

   Mikrofirmy:
   • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
   • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
   Małe i średnie przedsiębiorstwa:
   • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
   • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
   • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Dokumenty

pdf
Rozmiar pliku 0.3 MB
pdf
Rozmiar pliku 0.2 MB
Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.