PROCES ODWOŁAWCZY

Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez odrębny formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

WAŻNE!

 1. Odpowiedni formularz i instrukcja do odwołania od decyzji PFR zostaną udostępnione dopiero, gdy PFR uruchomi proces odwoławczy tj. 18 maja.
 2. Tylko na udostępnionym formularzu będą przyjmowane wnioski odwoławcze.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek złożysz korzystając z bankowości elektronicznej Citibank Online:

 1. Zaloguj się do Citibank Online.
 2. Pod listą posiadanych produktów znajdziesz baner dotyczący Tarczy Finansowej PFR.
 3. Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi odwołania.
 4. Wypełnij Wniosek i prześlij go zgodnie z dostępną instrukcją.
 5. Zatwierdź Wniosek kodem otrzymanym z Banku.

Ważne: Osoba wskazana we wniosku musi być osobą zalogowaną w bankowości internetowej, tj. osobą składającą wniosek i akceptującą jego złożenie SMS-em.
Jeżeli wniosek został już złożony i oczekują Państwo na decyzję, nie należy składać go ponownie.

Uwaga: Ponieważ podstawą weryfikacji wniosku i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie przez Ministerstwo Finansów.

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI?

Otrzymana pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

   Mikrofirmy:
   • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
   • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
   Małe i średnie przedsiębiorstwa:
   • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
   • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
   • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej wniosek w imieniu firmy.

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, zgodnie z Umową wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa lub oświadczenia.

Pamiętaj, że zgodnie z zapisami Umowy dokumentem potwierdzającym umocowanie może być:

 • pełnomocnictwo przedłożone w Banku w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. o ile data dokumentu pełnomocnictwa jest wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o subwencję,
 • oświadczenie przedłożone w Banku w dowolnym czasie do 31.12.2020 wystawione po złożeniu wniosku o subwencję finansową. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik firmy.

Podpisy na dokumencie (pełnomocnictwo albo oświadczenie) należy poświadczyć notarialnie.

Dokument w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie należy przekazać listownie na adres:
Zespół Obsługi Mikroprzedsiębiorstw
ul. Pstrowskiego 16
10-602 Olsztyn

lub przedłożyć w dowolnym oddziale banku - w terminie do dnia 31.12.2020r.

Dokumenty

pdf
Rozmiar pliku 0.3 MB
pdf
Rozmiar pliku 0.2 MB
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.