Aby sprawdzić sposoby kontaktu z bankiem wciśnij alt+1

Ubezpieczenia

Proces składania roszczeń dla posiadanych produktów ubezpieczeniowych.

Bank wspiera Klientów w procesie składania roszczeń. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w jaki sposób należy zgłosić roszczenie w przypadku wybranego ubezpieczenia.

Bezpieczne Raty

Sposób składania roszczeń:

 • telefonicznie u konsultanta infolinii CitiPhone, pod numerem (+48) 22 692 24 84 (koszt połączenia wg aktualnej taryfy operatora) lub 801 32 2484 (koszt połączenia: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora za każde rozpoczęte 3 minuty)
 • korespondencyjnie adres Banku lub Pol-Assistance Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa.
 • osobiście w oddziałach Banku
 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

CreditShield

Sposób składania roszczeń:

-telefonicznie u konsultanta infolinii CitiPhone, pod numerem (+48) 22 692 24 84 (koszt połączenia wg aktualnej taryfy operatora) lub 801 32 2484 (koszt połączenia: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora za każde rozpoczęte 3 minuty),

--Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przemysłowa 26, 00–450 Warszawa,

-osobiście w oddziałach Citi Handlowy

 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

CreditShield Plus

Sposób składania roszczeń w zakresie CreditShield:

 • telefonicznie u konsultanta infolinii CitiPhone, pod numerem (+48) 22 692 24 84 (koszt połączenia wg aktualnej taryfy operatora) lub 801 32 2484 (koszt połączenia: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora za każde rozpoczęte 3 minuty),
 • korespondencyjnie adres Banku lub Amplico Life Pierwsze Amerykańsko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przemysłowa 26, 00–450 Warszawa,
 • osobiście w oddziałach Banku Citi Handlowy.

W zakresie ryzyka Utraty Pracy lub śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, jeśli w chwili śmierci Ubezpieczony nie był uprawniony do objęcia go ochroną z tytułu Utraty Pracy i nie otrzymywał Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Utraty Pracy:

 • telefonicznie u konsultanta infolinii CitiPhone, pod numerem (+48) 22 692 24 84 (koszt połączenia wg aktualnej taryfy operatora) lub 801 32 2484 (koszt połączenia: cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora za każde rozpoczęte 3 minuty),
 • korespondencyjnie na adres Banku:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

  Sektor Bankowości Detalicznej

  Biuro ds. Współpracy z Klientem

  ul. Goleszowska 6

  01-249 Warszawa,

  lub

  Pol-Assistance Sp. z o.o.,

  ul. Domaniewska 34a,

  02-672 Warszawa.

 • osobiście w oddziałach Citi Handlowy
 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

Plan Wypłat Orchidea, Plan Wypłat Gwarantowanych Orchidea

Sposób zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i zgłoszenie roszczenia:

 • złożenie u Opiekuna w oddziale Citi Handlowy

Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

Pakiet Bezpieczeństwa

Sposób składania roszczeń:

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie od chwili owego zdarzenia:

 • listem poleconym wraz ze dokumentami wymaganymi zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia „Pakiet Bezpieczeństwa” do Działu Likwidacji Szkód AIG Europe Limited Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00–102 Warszawa, tel. (22) 528 51 00.
 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

Polisa na Dobre Życie/Polisa na Dobry Początek/Polisa Gwarancyjna/Program oszczędnościowy z ubezpieczeniem na życie (Plus)

Sposób składania roszczeń:

Zawiadomienie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego mogą być składane:

 • osobiście w Biurze głównym Amplico Life S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Ubezpieczyciela na terenie całego kraju bądź u Opiekuna w oddziale CitiHandlowy
 • telefonicznie dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji MetLife Amplico (tel. +48 22 523 50 70) bądź za pośrednictwem CitiPhone (tel.: do wstawienia) w przypadku zdarzenia innego niż śmierć Ubezpieczonego;
 • korespondencyjnie wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:
  Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

  ul. Przemysłowa 26,

  00-450 Warszawa.

 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

Bezpieczna Droga, Twoja Ochrona, Ochrona NW, Hospitalizacja NW, Hospitalizacja Profit, Hospitalizacja Plus, Bezpieczny Każdy Dzień

Sposób składania roszczeń:

 • osobiście w Biurze głównym Amplico Life S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Ubezpieczyciela na terenie całego kraju bądź u Opiekuna w oddziale Citi Handlowy;
 • korespondencyjnie wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:
  Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

  ul. Przemysłowa 26,

  00-450 Warszawa.

 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych na zamówienie w CitiPhone.

Świat bez granic

Sposób składania roszczeń:

 • telefonicznie kontaktując się bezpośrednio z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela (+48 22 205 5055) i postępować zgodnie z otrzymanymi od operatora Centrum Alarmowego instrukcjami.
 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych na zamówienie w CitiPhone.

Plan Ochrony Dochodu

Sposób składania roszczeń:

 • Korespondencyjnie wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

  Cardif ARD SA oddział w Polsce

  Dział Obsługi Roszczeń

  Pl. Piłsudskiego 2

  00-073 Warszawa;

 • elektronicznie na adres: roszczenia@cardif.pl.
 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych na zamówienie w CitiPhone.

Zdrowie Kobiety

Sposób składania roszczeń:

 • Korespondencyjnie wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:

  AIG Europe Limited Oddział w Polsce

  SaskaPoint

  Ul. Marszałkowska 111

  00-102 Warszawa

 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych na zamówienie w CitiPhone.

Indywidualne Inwestycyjne Ubezpieczenie na życie

Sposób składania roszczeń:

 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego dokonywane jest dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej PZU Życie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.pzu.pl lub
 • poprzez tę stronę internetową: www.pzu.pl.
 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.

Portfel Inwestycyjny, Globalny Portfel Inwestycyjny, Portfel Funduszy Zagranicznych, Portfel Inwestycyjny Premium, Portfel Inwestycyjny Premium Dolar, Portfel Inwestycyjny Premium Euro, Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na życie, Program Inwestycyjny Plus, Plan Inwestycyjny Optimum, Plan Inwestycyjny Optimum

Sposób zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i zgłoszenie roszczenia:

 • złożenie u Opiekuna w oddziale Citi Handlowy
 • przesłane do AEGON na adres:

  AEGON TU na Życie S.A.

  Centrum Operacyjne

  ul. Katowicka 47

  41-500 Chorzów

 • Dokumenty wymagane do złożenia roszczenia wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do posiadanego produktu ubezpieczeniowego, dostępnych w oddziale.