Citigold Private Client. Konto najwyższej klasy.
 • Citigold Private Client
 • Prywatna bankowość w globalnym banku.
ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 


 


Konto najwyższej klasy

Citigold Private Client to prestiżowa oferta bankowa, stworzona dla osób poszukujących unikalnego i indywidualnego wsparcia w zakresie zarządzania finansami. Kierujemy ją do Klientów, którzy zdecydują się utrzymać średnie miesięczne saldo na rachunkach w Banku na poziomie minimum 3 mln złotych.

 

Karta Debetowa World Elite Debit MasterCard®

Z najbardziej ekskluzywną kartą do konta, spośród kart oferowanych przez MasterCard, Klienci Citigold Private Client zyskują:

 • kartę Priority Pass z nielimitowaną liczbą wejść do saloników partnerskich executive lounge na ponad 700 lotniskach całego świata,
 • bezpłatne ubezpieczenie podróżne (również dla bliskich mieszkających pod jednym adresem),
 • obsługę concierge,
 • wsparcie w przypadku utraty karty.
Dowiedz się więcej >>

 

Doradztwo inwestycyjne na akcjach spółek notowanych na rynkach zagranicznych

Klienci Citigold Private Client, w ramach serwisu Indywidualnej Obsługi Maklerskiej oferowanej przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., mogą skorzystać z kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, w tym z usługi Doradztwa Inwestycyjnego na rynku akcji zagranicznych ponad 20 światowych giełd. (Wydawanie rekomendacji od 2016).

Dowiedz się więcej >>

 

Produkty w subskrypcjach zamkniętych

Klientom Citigold Private Client oferujemy szeroki wybór produktów strukturyzowanych, które na wniosek Klienta i w oparciu o preferowane przez Niego wskaźniki dopasujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W Citi Handlowy Inwestycyjne Fundusze zamknięte oferujemy wyłącznie Klientom Citigold Private Client.

Dowiedz się więcej >>

 

Prestiżowe przywileje i partnerzy

Wraz z kartą debetową World Elite Debit MasterCard® Klienci Citigold Private Client zyskują dostęp do przywilejów i specjalnych ofert wyselekcjonowanych partnerów, takich jak:

 • transfer z/na lotnisko limuzyną w ramach Sixt LimousineService,
 • pięciodniowa bezpłatna jazda próbna samochodem marki BMW,
 • bezpłatne porady stylisty w butiku La Mania lub w Domu Mody Vitkac,
 • wsparcie sommeliera w doborze win.
Dowiedz się więcej >>

 

Najlepsze warunki produktów bankowych w Citi Handlowy

Citigold Private Client oferuje swoim Klientom produkty i usługi na najbardziej korzystnych warunkach, spośród całej oferty Citi Handlowy.

 • Najlepsze oprocentowanie Inwestycji Dwuwalutowych,
 • Najlepsze kursy wymiany walut,
 • Najbardziej korzystne warunki Konta Oszczędnościowego,
 • Najniższe oprocentowanie Kredytu Hipotecznego,
 • Konto Citigold dla małżonka lub dziecka — bez opłaty za prowadzenie przez 3 lata,
 • Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej.
Dowiedz się więcej >>

 

Najbardziej doświadczony zespół ekspertów Citi Handlowy

W ramach bankowości prywatnej, nad zapewnieniem najwyższej jakości obsługi Klientów Citigold Private Client, czuwa Opiekun w randze Dyrektora wraz z zespołem najlepszych specjalistów finansowych Citi Handlowy. Podczas każdego spotkania w oddziale Citigold Private Client mogą Państwo skorzystać ze wsparcia:

 • Opiekuna Citigold Private Client,
 • Menedżera Inwestycyjnego,
 • Eksperta ds. Rynków Walutowych,
 • Doradcy ds. Przedsiębiorstw,
 • Konsultanta ds. Obligacji,
 • Osobistego Maklera Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.
Dowiedz się więcej >>

 

Nagrody

Naszą dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów i usług doceniają zarówno Klienci Citi Handlowy, jak i wiodący obserwatorzy rynku finansowego. Z dumą informujemy o nagrodach i wyróżnieniach, które otrzymał Citi Handlowy.

 • Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii „Super affluent clients” w rankingu „Private Banking and Wealth Management Survey 2014” prestiżowego wydawnictwa „Euromoney Magazine”.
 • Citi jest Najlepszym Bankiem Globalnym 2015 roku według Euromoney.
 • Nagroda „Best Private Bank Poland 2014” dla Citi Handlowy w międzynarodowym konkursie organizowanym przez prestiżowy magazyn „The Banker”, należący do grupy Financial Times Ltd.
Dowiedz się więcej >>

 

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełna treść klauzuli
Zamawiam otrzymanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji o statusie złożonego przeze mnie wniosku. Pełna treść klauzuli

 

Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w Citi Handlowy. Produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem lub gwarantem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank Handlowy w Warszawie S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego i jest zarejestrowany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11120807/A. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF.

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym) ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków.

Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o UFG). Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z Umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

W określonych okolicznościach zbywalność Jednostek Uczestnictwa Funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa Funduszu może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych i zmianami kursów walut. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Oznacza to, że suma wypłacona na koniec okresu inwestowania może być niższa od pierwotnie zainwestowanej.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego). Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zachęty do dokonywania transakcji.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.