Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Zalety

  • Success Wysokie sumy ubezpieczenia.
  • Success Składki automatycznie pobierane z rachunku karty kredytowej.

 

  • Success Ochrona na wypadek śmierci działa na całym świecie.
  • Success Brak wymogu dodatkowych badań medycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem do Twojej Karty Kredytowej zaloguj się do Citibank Online i przejdź do zakładki „Zarządzaj kartą” gdzie w kilka minut możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia. Możesz też w tym celu skontaktować się z nami telefonicznie.

Zabezpiecz siebie i Twoich najbliższych.

Ubezpieczenie CreditShield Standard

Ubezpieczenie jest dobrowolne i nie wpływa na decyzję o przyznaniu karty kredytowej.

Składka za miesiąc ochrony zależy od wysokości wykorzystanego kredytu na karcie -wynosi 0,36% salda zadłużenia w dniu wystawienia wyciągu.

Obejmuje ochronę w zakresie:

  • Success Śmierci Ubezpieczonego;
  • Success Czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego dla osób, które w dniu rozpoczęcia tej niezdolności są Aktywne zawodowo, a dla pozostałych osób Hospitalizację na skutek Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku;
  • Success Poważnej choroby (Zawał mięśnia sercowego, Nowotwór złośliwy, Udar mózgu).

Celem Ubezpieczenia jest ochrona Ubezpieczonego przez cały okres trwania Umowy o Kartę Kredytową Citibank, przy czym Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, a następnie jest przedłużana automatycznie na niezmienionych warunkach na kolejne miesięczne okresy aż do dnia zakończenia Umowy ubezpieczenia.


Ubezpieczenie CreditShield Standard

Zakres ubezpieczenia Świadczenia
Czasowa niezdolność do pracy lub Hospitalizacja (dla klientów nieaktywnych zawodowo) Świadczenie wynosi 10% salda zadłużenia (na podstawie ostatniego wyciągu z Karty generowanego przed zdarzeniem) za każde 30 dni potwierdzonej Czasowej niezdolności do pracy (lub Hospitalizacji) maksymalnie za 360 dni.
Poważna choroba (Zawał mięśnia sercowego, Nowotwór złośliwy, Udar mózgu) 300% średniej arytmetycznej z Sald zadłużenia na rachunku Karty kredytowej z 3 kolejnych wyciągów z rachunku Karty kredytowej generowanych bezpośrednio przed datą Zdarzenia ubezpieczeniowego.
Śmierć Ubezpieczonego


Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Ważne informacje

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach CreditShield Standard udzielana jest przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemyslowa 26, 00-450 Warszawa.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia CreditShield Standard, w tym pełną listę wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiednio CreditShield Standard oraz Karcie Produktu CreditShield Standard. Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia CreditShield Standard np.: w przypadku popełnienia samobójstwa w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony. Dokumenty dostępne są poniżej w sekcji Ważne dokumenty oraz w Oddziałach Banku.

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty naliczenia pierwszej składki, jak również prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w całym okresie jej obowiązywania.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000028131 oraz MetLife Europe Insurance Limited, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A. Bank działa na rzecz wielu ubezpieczycieli i na żądanie Klienta udziela informacje o nazwach tych podmiotów. Klient ma również możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w KNF, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Ważne dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.