Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Gotowe warianty ochrony na wypadek zdarzeń, które mogą mieć miejsce każdego dnia – na drodze, w domu, w pracy, w podróży.
Nawet do 100 000 zł po wypadku i pomoc specjalistów w powrocie do zdrowia.
Nawet do 500 zł dziennie za każdy dzień pobytu w szpitalu.
Świadczenie do 2500 zł za pobyt na oddziale intensywnej terapii (OIOM).
Do 10 000 zł świadczenia w razie śmierci spowodowanej dowolną przyczyną jako dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla najbliższych.
Szeroka pomoc specjalistów w nagłych przypadkach, np. transport medyczny, opieka domowa po hospitalizacji, a także kompleksowy pakiet wsparcia dla osób od 55 roku życia, organizacja udziału w zajęciach ruchowych, infolinie: dietetyczna, podróżna, dot. sportu, telefoniczne konsultacje z dietetykiem.
Zawarcie umowy bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich.
Prosty proces - wystarczy wybrać wariant ochrony i opłacić pierwszą składkę z karty kredytowej wydanej przez Bank, a kolejne składki mogą być pobierane automatycznie.
Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA Aktywni jest możliwe dla Klientów będących posiadaczami karty kredytowej w Citi Handlowy w wieku od 55. do 70. roku życia.
Do zawarcia umowy ubezpieczenia niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  • złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość podczas rozmowy telefonicznej,
  • zaakceptowanie wniosku przez ubezpieczyciela,
  • opłacenie składki przez ubezpieczającego.
Umowa ubezpieczenia jest zawierana na roczny okres ubezpieczenia i może ulec przedłużeniu na dowolną liczbę rocznych okresów ubezpieczenia pod warunkiem, że ubezpieczający w dniu przedłużenia umowy nie przekroczył 75. roku życia.
Pierwsza składka pobierana jest automatycznie przez Bank z rachunku Karty Kredytowej Klienta, kolejne składki mogą być opłacone w ten sam sposób co składka pierwsza lub też indywidualnie przez Klienta na rachunek Warty prowadzony w Banku.
W okresie 30 dni od początku ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność WARTA z tytułu śmierci z dowolnej przyczyny jest ograniczona do wpłaconej składki.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.
Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia zostaje dostarczona listem na wskazany adres. Dokument zawiera wszystkie istotne informacje, takie jak: data zawarcia umowy ubezpieczenia, numer polisy, zakres ubezpieczenia i wysokość sumy ubezpieczenia oraz składki.
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia jest możliwe złożenie dyspozycji dotyczącej wskazania osoby uprawnionej, której wypłacone będzie świadczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego; formularz jest dostępny na stronie www.warta.pl.
W każdym momencie możliwe jest złożenie dyspozycji wystawienia duplikatu polisy, np. telefonicznie poprzez infolinię WARTA pod numerem 502 308 308 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Formularz jest dostępny na stronie www.warta.pl.

ważne informacje

  • WARTA Aktywni to indywidualne ubezpieczenie na życie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.
  • Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Aktywni dostępnych na stronie www.warta.pl oraz www.citihandlowy.pl.
  • Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A., wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Karcie produktu.
  • W procesie sprzedaży uczestniczy także Mellon Poland Sp. z o.o., agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. Mellon Poland Sp. z o.o wykonuje czynności w zakresie oferowania zawarcia umowy ubezpieczenia Klientom Banku, którzy wyrazili zgodę na przedstawienie oferty, oraz w zakresie zawierania umów ubezpieczenia WARTA Aktywni.
  • Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.
  • Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.