Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca aż 9 często występujących, poważnych zachorowań takich jak: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, niewydolność nerek, przeszczep narządów wewnętrznych (np. nerki, wątroby), utrata mowy, wzroku i słuchu.
Stała wysokość składki przez okres 5 lat.
Szybki i prosty sposób zgłoszenia zdarzenia – zgłoszenie online za pośrednictwem strony www.warta.pl.
Wsparcie finansowe wypłacane w przypadku zdiagnozowania poważnej choroby objętej ubezpieczeniem w wysokości do 100 tysięcy złotych.
Możliwość automatycznego pobierania składki z rachunku karty kredytowej.
Minimum formalności - ubezpieczenie dostępne bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich, polisa przesyłana przez Ubezpieczyciela pod wskazany adres.
Umowa ubezpieczenia jest zawierana na pięcioletni okres ubezpieczenia i może ulec przedłużeniu na dowolną liczbę pięcioletnich okresów ubezpieczenia, pod warunkiem, że ubezpieczający w dniu przedłużenia umowy nie przekroczył 55. roku życia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ograniczony w okresie 90 dni od rozpoczęcia odpowiedzialności WARTA. W tym czasie WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie z tytułu następujących poważnych zachorowań: utraty mowy, utraty wzroku, utraty słuchu, powstałych w wyniku wypadku.
Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia zostaje dostarczona listem na wskazany adres. Dokument zawiera wszystkie istotne informacje, takie jak: data zawarcia umowy ubezpieczenia, numer polisy, wysokość sumy ubezpieczenia i składki.
W każdym momencie możliwe jest złożenie dyspozycji wystawienia duplikatu polisy np. telefonicznie poprzez infolinię WARTA pod numerem 502 308 308 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia jest możliwe złożenie dyspozycji dotyczącej wskazania osoby uprawnionej, której wypłacone będzie świadczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego; formularz jest dostępny na stronie www.warta.pl lub na stronach internetowych Banku.
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Formularz jest dostępny na stronie www.warta.pl lub na stronach internetowych Banku.

ważne informacje

  • WARTA Twoje Zdrowie to indywidualne ubezpieczenie na życie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.
  • Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Twoje Zdrowie dostępnych na stronie www.warta.pl oraz www.citihandlowy.pl.
  • Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta.
  • W procesie sprzedaży uczestniczy także Mellon Poland Sp. z o.o., agent ubezpieczeniowy, który wykonuje czynności w zakresie oferowania zawarcia umowy ubezpieczenia Klientom Banku, którzy wyrazili zgodę na przedstawienie oferty oraz w zakresie zawierania umów ubezpieczenia WARTA Twoje Zdrowie.
  • Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń.
  • Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Ważne dokumenty

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.